Algemene Voorwaarden Your Support Heroes B.V.
Tot stand gekomen op 29 juni 2023

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld

2. Your Support Heroes: 

Your Support Heroes B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer nummer 90731816, gevestigd te Opaallaan 1180, 2132 LN te Hoofddorp ook wel Opdrachtnemer

3. Bedrijf:

De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep

4. Diensten:

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Your Support Heroes B.V. voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht

5. Vergoeding:

De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen

  6. Opdracht:

  De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening

  7. Partijen:

  Opdrachtgever en opdrachtnemer

  8. Overeenkomst:                    

  De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Your Support Heroes B.V. en opdrachtgever op grond waarvan Your Support Heroes B.V. aan opdrachtgever diensten verleent.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Your Support Heroes B.V. en op alle met Your Support Heroes B.V. gesloten overeenkomsten.

2.2. Your Support Heroes B.V. wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Op­drachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.3. Opdrachtgever gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van Bedrijf. Opdrachtgever kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig als deze door Your Support Heroes B.V. schriftelijk zijn bevestigd. Zonder deze schrif­telijke bevestiging prevaleren de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden.

2.5. Your Support Heroes is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.6. Indien Opdrachtgever de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Your Support Heroes B.V. tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato in rekening worden ge­bracht, hetzij gerestitueerd.

2.7. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Your Support Heroes B.V. en de wederpartij zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervan­ging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zo­veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden geno­men.

2.8. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website https://www.yoursupporthe­roes.nl/algemene-voorwaarden/ en kunnen op verzoek eenmalig in hardcopy worden ver­strekt.

3. Totstandkoming overeenkomst

  3.1. Alle aanbiedingen van Your Support Heroes B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders over­een gekomen.

  3.2. Als Opdrachtgever aan Your Support Heroes B.V. gegevens verstrekt, mag Your Support Heroes B.V. uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

  3.3. Een aanbieding wordt tot overeenkomst doordat Opdrachtgever de offerte van Your Support Heroes B.V. schriftelijk dan wel per e-mail bevestigt. De overeenkomst komt ook tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de website van yoursupportheroes.nl. De overeenkomst komt ook tot stand bij het verstrekken van beta­lingsgegevens door Opdrachtgever via telefoon, e-mail of schriftelijk.

  3.4. Your Support Heroes B.V. heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële opdrachtgever te weigeren.

  3.5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

  3.6. Your Support Heroes B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien
   wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een vergissing of typefout/schrijffout bevatten.

  3.7. Your Support Heroes B.V. behoudt zich het recht voor aan de acceptatie van opdrach­ten/overeenkomsten voorwaarden te verbinden zoals vooruitbetaling.

  3.8. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht/overeenkomst, zijn enkel bin­dend nadat dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

  3.9. Het wijzigen van de opdracht/overeenkomst kan gevolgen hebben voor de leveringstermijn. Your Support Heroes B.V. stelt de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

  4. Prijzen

  4.1. Door Your Support Heroes B.V. opgegeven of met Your Support Heroes B.V. overeengekomen vergoe­dingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastin­gen of heffingen, tenzij anders vermeld.

  4.2. Your Support Heroes B.V. is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Opdrachtgever met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

  4.3. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Your Support Heroes B.V. kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, zoals bedoeld in het voorgaande lid, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Your Support Heroes B.V. genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. De betaalde vergoeding zal pro rato worden gerestitueerd.

  4.4. Opdrachtgever komt met betrekking tot de betaling van de vergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe.

  5. Informatieverstrekking & Vertrouwelijkheid

  5.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de wederpartij.

  5.2. Opdrachtgever is gehouden Your Support Heroes B.V tijdig alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijs in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kan zijn.

  5.3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan Your Support Heroes B.V. zijn verstrekt, heeft Your Support Heroes B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

  5.4. De Klant geeft met het aanleveren van de informatie, genoemd in onderhavige artikel, toestemming voor het gebruik van deze informatie in het kader van het vervullen van de overeenkomst door Your Support Heroes B.V. Zoals onder andere het opnemen van de persoons- en/of bedrijfsgegevens in de persoonsregistratie van Your Support Heroes B.V. welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens

  5.5. De toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens van de klant ziet onder meer op de persoons- en bedrijfsgegevens zijn enkel toegankelijk voor Your Support Heroes B.V. en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Your Support Heroes B.V. hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

  5.6. De door de Klant aangeleverde informatie zal uitsluitend door Your Support Heroes B.V. worden gebruikt voor de invulling van de opdracht die uit de overeenkomst tussen de Klant en Your Support Heroes B.V. voortvloeit.

  5.7. Your Support Heroes zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. Evenzo zal de Opdrachtgever, zonder instemming van Your Support Heroes B.V. , aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van Your Support Heroes B.V.

  5.8. De toepasselijke Privacy Verklaring van Your Support Heroes B.V. is te vinden op de website https://www.yoursupportheroes.nl/privacy-policy/

  6. Intellectuele eigendom

   6.1. Your Support Heroes B.V. behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte teksten, audio- video- of beeldmaterialen, presentaties, documenten, hand-outs en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘knowhow’.

   6.2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Your Support Heroes B.V. noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Your Support Heroes B.V. verstrekt zijn.

   6.3. Voor iedere gebeurtenis die is aan te merken als een inbreuk op een recht van intellectueel eigendom volgens het Nederlands Burgerlijk Wetboek en het ruimer of op andere wijze (wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp) te (laten) gebruiken dan is overeengekomen, geldt een namens Your Support Heroes B.V. onmiddellijk opeisbare vordering van € 3000,- vermeerderd met € 100,- gedurende iedere dag dat de inbreuk voortduurt.

   6.4. De sanctie in het voorgaande lid laat het recht van Your Support Heroes B.V. voor het vorderen van schadevergoeding onverlet.

   6.5. Opdrachtgever vrijwaart Your Support Heroes B.V. voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

   7. Betalingsvoorwaarden

    7.1. Your Support Heroes brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, door middel van een factuur in rekening. De betaling dient te geschieden op een door Your Support Heroes B.V. aangegeven bankrekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de factuur. De Vergoeding voor abonnementen wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

    7.2. Betaling van de Vergoeding van abonnementen dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (Ideal, PayPal, Creditcard etc.).

    7.3. Het opzeggen kan elke maand met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

    7.4. Betaling van de op maat gemaakte offertes geschiedt na ontvangst van de (deel)factuur met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen.

    7.5. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Your Support Heroes B.V. te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Your Support Heroes B.V. in staat van faillissement geraakt.

    7.6. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

    7.6.a. Een betalingstermijn is overschreden;

    7.6.b. De Opdrachtgever failliet of in surseance is;

    7.6.c. De Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;

    7.6.d. De onderneming van Opdrachtgever wordt verkocht of beëindigd;

    7.6.e. De Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt

    7.7. Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat Your Support Heroes B.V. de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na afronding van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

    7.8. Rente bij zakelijke transacties:
     De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).  

    7.9. Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:

    Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Your Support Heroes B.V. de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met eventuele rente op grond van artikel 7.7, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

    7.10. Indien Your Support Heroes B.V. in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

    8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

    8.1. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze

    daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

    8.2. Your Support Heroes B.V. heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

    8.3. Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

    8.4. Indien de overmachtssituatie langer dan twee maanden duurt of de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

    9. Wijziging van de opdracht

    9.1. Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.

    9.2. Indien de omvang van de aan Your Support Heroes B.V. verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Your Support Heroes B.V. gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

    9.3. Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

    9.4. Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

    10. Ontbinding/ opschorting

    10.1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Your Support Heroes B.V. gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Your Support Heroes B.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Your Support Heroes B.V. is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

    10.2. Een en ander laat onverlet de overige aan Your Support Heroes B.V. toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

    10.3. Your Support Heroes B.V. is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

    11. Aansprakelijkheid

    11.1. De diensten aangeboden door Your Support Heroes B.V. betreffen te alle tijden een inspanningsverbintenis, nooit een resultaatsverbintenis.

    11.2. Your Support Heroes B.V. is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Your Support Heroes B.V. toe te rekenen tekortkoming, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Your Support Heroes B.V. van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Your Support Heroes B.V. verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

    11.2a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, indirecte schade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

    11.2b. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Your Support Heroes B.V. nimmer aansprakelijk.

    11.2c. De door Your Support Heroes B.V. te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

    11.2d. Indien de assuradeur van Your Support Heroes B.V. om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Your Support Heroes B.V. te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals Your Support Heroes B.V. voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Your Support Heroes B.V. over de laatste drie maanden voorafgaand aan de schade.

    11.3. In het geval dat expertise of advies wordt ingewonnen bij één van onze samenwerkingspartners ('Heroes'), bijvoorbeeld op juridisch of fiscaal gebied, vervult Your Support Heroes B.V. slechts een bemiddelende rol en is daarmee nooit aansprakelijk voor eventuele gevolgen door het naleven van of tekortkomingen aan dit advies. In het geval van advies op het gebied van IT, door aanbeveling van programma's, tools of pakketten (tezamen: IT-oplossingen), is Your Support Heroes B.V. nooit aansprakelijk voor het functioneren of de gevolgen van of tekortkomingen aan deze IT-oplossingen. 

    12. Geschillen en Klachten

    12.1. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Your Support Heroes B.V. worden beheerst door het Nederlands recht.

    12.2. Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

    12.3. Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Opdrachtgever en Your Support Heroes B.V., dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.

    12.4. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijke aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.

    12.5. Indien het geschil niet op minnelijke wijze wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.